Vedtægter

Vedtægter for foreningen Stege Roklub

Pdf version til download og print

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Stege Roklub. Stiftet den 31. marts 1925. Hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Tilsluttet Dansk forening for rosport, Dansk kano og kajakforbund under Danmarks idrætsforbund og underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2
Formål
Foreningens formål er at dyrke roning og kajakroning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til disse idrætter. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 10 år. Unge under 25 år optages som juniorer. For at kunne optages skal man skrive under på, at man kan svømme mindst 350 meter. For unge under 18 år er det den unges forælder eller værge, som skal skrive under.
Foreningen har passive medlemmer, som ikke har stemmeret, og som ikke har brugsret til klubbens materiale, men kan deltage i klubbens sociale arrangementer.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og reglementer og leve op til foreningens formålsbestemmelser.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen, vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre/værge.

§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingent periode. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§ 6
Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Rykkeprocedurer fastsættes af bestyrelsen.

§ 8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9
Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen kan afholdes online hvis der er forbud mod at mødes.

Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel på e-mail, eller ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab, sådan at materialet er medlemmerne i hænde en uge før generalforsamlingen. Dette kan f.eks. ske via e-mail.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, samt forældre til juniormedlemmer. Stemmeret har alle over 14 år. Forælder/værge til unge under 14 år kan stemme på barnets vegne.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Forelæggelse af budget.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8) Valg af kasserer ulige år.

9) Valg af suppleant.

10) Valg udvalgsformænd/udvalg.

11) Valg af 1 revisor for et år.

12) Eventuelt.

§ 11
Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf.§§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt herunder også e-mail, overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. Krav til indkaldelse /afholdelse følger de krav, der er for ordinær generalforsamling.

§ 13
Bestyrelsen
Bestyrelsen leder foreningens anliggender og forvalter dens midler. Generalforsamlingens samtykke kræves dog til større investeringer/salg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt forretningsorden for de nedsatte udvalg.
Bestyrelsen udfærdiger et reglement for anvendelse af foreningens materiel, samt ordensreglement.
Bestyrelsens møder kan sammenkaldes af et hvert medlem af bestyrelsen.
Der afholdes mindst 4 årlige møder.
Over bestyrelsens handlinger føres referat, som efter mødet sendes til alle bestyrelsesmedlemmer pr. mail, samt gøres tilgængelig for klubbens medlemmer.
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret.
Kasserer samt yderligere mindst 1 bestyrelsesmedlem skal have myndighedsalder.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur. 1 i lige år og 2 i ulige år.
Såfremt der ikke vælges en formand, varetages formandens arbejdsopgaver af bestyrelsen i forening.
Suppleant vælges for et år ad gangen.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Valg af bestyrelse foretages ved simpelt flertal (flest stemmer).

§ 14
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet afsluttes så betids, at det kan fremlægges med revisors underskrift senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Årsrapporten forelægges til den ordinære generalforsamlings godkendelse forsynet med revisors påtegning og underskrift.

§ 15
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede. Revisionen er regnskabsmæssig og kritisk. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Køb salg eller pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelser på mere end 25.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 17
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18
Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ved foreningens ophør tilfalder de midler, der måtte være likvide, eller materielle, de resterende roklubber i Vordingborg kommune, eller andre idrætslige formål i Vordingborg kommune. Fordelt og besluttet af generalforsamlingen.

Sidst revideret på generalforsamlingen d. 20. marts 2023
Revidering af §3, §10, §13, §16

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close